Informacijos mainų centras

 

Informacija Orlaivių naudotojams

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitos

 

ŠESD stebėsenos planai

 
 

Lietuvoje taikomos kuro grynosios šiluminės vertės ir išmetamų teršalų faktoriai

Kuro grynosios šiluminės vertės ir išmetamų teršalų faktoriai atitinka pateiktus 2020 m. Nacionalinėje ŠESD apskaitos ataskaitoje.

Ataskaitos

Nacionalinėje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) kiekio apskaitos ataskaitoje pateikiama informacija apie tiesiogiai (CO2, CH4, N2O, HFC, SF6 ir NF3) ir netiesiogiai (CO, NOx, NMLOJ, SO2) Lietuvos teritorijoje išmetamas antropogeninės kilmės ŠESD pagal šaltinius ir sugėrimą absorbentais (augalija). Lietuvoje 2018 m. į atmosferą buvo išmesta 20 267 kt ŠESD - apie 1,7 proc. mažiau nei 2017 m.

*ŽNŽNKM - žemės naudojimas, žemės naudmenų keitimas ir miškininkystė

 

Daugiausiai ŠESD išmesta energetikos sektoriuje, kuriame 2018 m. susidarė 58,8% viso šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Antras pagal išmetamų ŠESD kiekį - žemės ūkio sektorius (21,1%). Pramonės sektoriuje išmestų ŠESD kiekis sudarė 15,6%, o atliekų sektoriuje - 4,5% nuo bendrai išmesto ŠESD kiekio.

EUROPOS KOMISIJAI PATEIKTA DEGALŲ IR ENERGIJOS BŪVIO CIKLO METU IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIO ENERGIJOS VIENETUI ATASKAITA

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. D1-203, tiekėjai, tiekiantys rinkai degalus ar energiją, kasmet iki kiekvienų kalendorinių metų balandžio 30 d., pradedant nuo 2019 m., teikia Aplinkos apsaugos agentūrai vertintojų patvirtintas praėjusių kalendorinių metų kuro ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio energijos vienetui ataskaitas. Aplinkos apsaugos agentūra apibendrinusi gautus duomenis 2019 m. gruodžio 18 d. juos pateikė Europos Komisijai.

 

Degalų ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų energijos vienetui ataskaita