Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Teisinė informacija

 

Teisinė informacija

 1. Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas (2009 m. liepos 7 d. Nr. XI-329, Žin., 2009, Nr. 87-3662, pakeistas 2014 gruodžio 18 d. įstatymu nr. XII-1483, TAR i.k. 1091010ISTA00XI-329);

 2. Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolas;

 3. Jungtinių Tautų Bendroji klimato  kaitos konvencija;

 4. Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. vasario 23 d. Nutarimas Nr. I-812 „Dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ratifikavimo" (Žin., 1995, Nr. 18-413);

 5. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo ratifikavimo" (Žin., 2002, Nr. 126-5728);

 6. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų išdavimo ir prekybos jais tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2014 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-223 (Žin., 2004, Nr. 78-2764; 2010, Nr. 20-947; 2014 Nr. 2014-02666);
  PAKEISTAS 2015 m. vasario 26 d. Nr. D1-169

 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2001, Nr. 83-2903; 2002, Nr. 5-191; 2003, 79-3610; 2009, Nr. 145-6452; 2010, Nr. 89-4721; 2011, Nr. 16-768, Nr. 149-7005; Nr.2014-11613);

 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. D1-1017 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo rengti ir teikti nacionalinę išmetamų į atmosferą  šiltnamio efektą  sukeliančių dujų apskaitos ataskaitą" (Žin., Nr. 162-7709);

 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. D1-538 ,, Dėl nacionalinės išmetamų į atmosferą  šiltnamio efektą  sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo komisijos personalinės sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinimo" (Žin., 2011, Nr. 83-4057; 2012, Nr. 43-2125; 2014-00195);

 10. Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. Nr. 683 nutarimas „Dėl nacionalinės išmetamų į atmosferą  šiltnamio efektą  sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo komisijos sudarymo" (Žin., 2011, 73-3508; 2012, Nr. 39-1939; 2013, Nr. 134-6840);

 11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 23d. įsakymas Nr.D1--61 „Dėl  nacionalinės išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos ataskaitos, prognozių, strateginių dokumentų įgyvendinimo, klimato kaitos priemonių finansavimo duomenų rinkimo, ataskaitų rengimo  ir informacijos teikimo sistemos nustatymo"

 12. Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimas Nr. 406/2009/EB „Dėl valstybių narių pastangų mažinti jų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją" (OL 2009 L 140, p. 136-148);

 13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. D1-819/3D-790 ,,Dėl duomenų surinkimo ir absorbuojamų bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio skaičiavimo žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje harmonizuotos metodikos patvirtinimo" (Žin., 2012, Nr. 119-6010;  Nr. 2014-01856 );

 14. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2012 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. AV-152 „Dėl Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos dokumentų archyvavimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

 15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. D1--969 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo, įgyvendinant 2012 m. birželio 21 d. Reglamentą (ES) Nr. 600/2012 dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitų ir tonkilometrių duomenų ataskaitų patikros ir vertintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir tarybos direktyvą 2003/87/EB" (Žin., 2012, Nr. 139-7149) 

 16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. D1-886/3-707 „Dėl aviacijos veiklos rūšių įtraukimo į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų sistemą reikalavimų nustatymo" pakeitimo" (Žin., 2009, Nr. 108-4568, 2012-11-06, Nr. 128-6428)
  PANAIKINTAS 2015 m. kovo 2 d. Nr. D1-191/3-87(1.5E)

 17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. D1-884/4-1049 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. sausio 11 d. įsakymo Nr.D1-17/4-4 „Dėl veiklos vykdytojų, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos nustatymo" pakeitimo" (Žin., 2012-11-06, Nr. 128-6427)
  PANAIKINTAS 2015 m. vasario 26 d. Nr. D1-176/4-104

 18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. D1-755 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-865 „Dėl Veiklos vykdytojų, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, lėšų, gautų už perleistus apyvartinius taršos leidimus ir Kioto vienetus, paskirstymo ir panaudojimo ataskaitų teikimo tvarkos nustatymo" pakeitimas" (Žin., 2012-09-22, Nr. 110-5605)
  PANAIKINTAS 2015 m. sausio 8 d. Nr. D1-7

 19. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012 „Dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB"

 20. Komisijos reglamentas 600/2012 „Dėl išmetamųjų ŠESD kiekio  ataskaitų ir tonkilometrių duomenų ataskaitų patikros ir vertintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB"

 21. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 „Dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB"

 22. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 529/2013/ES „Dėl naudojant žemę, keičiant žemės naudojimą ir vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir absorbuojamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklių ir informacijos apie su šia veikla susijusius veiksmus"

 23. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2014, kuriuo „Dėl kitų nei CO2 šiltnamio efektą sukeliančių dujų visuotinio atšilimo potencialo nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 601/2012"

 24. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 749/2014 2014 m. birželio 30 d. „Dėl valstybių narių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 525/2013 teikiamos informacijos struktūros, formato, pateikimo tvarkos ir peržiūros"

 25. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 666/2014 2014 m. kovo 12 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 525/2013 nustatomi esminiai Sąjungos apskaitos sistemos reikalavimai ir atsižvelgiama į visuotinio atšilimo potencialo pokyčius ir tarptautiniu mastu sutartų apskaitos ataskaitų rengimo gairių pakeitimus

 26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. D1-225/4-240 „Dėl apyvartinių taršos leidimo skyrimo veiklos vykdytojams, planuojantiems eksploatuoti naujus įrenginius tvarkos aprašo patvirtinimo"
  PANAIKINTAS 2015 vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-175/4-103

 27. Lietuvos respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. D1-294/4-174 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. D1-17/44 „Dėl veiklos vykdytojų kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos nustatymo" pakeitimo"
  PANAIKINTAS

 28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. D1-259 "Dėl taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo"

 29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-528 "Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo"

 30. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. D1-168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir Orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
  PAKEISTAS 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1129 ir 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-720

 31. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo".
  PAKEISTAS 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1111, 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-169, 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1130 ir 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-721

 32. Europos parlamento ir tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB.

 33. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. D1-203 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl tiekėjų, kurie į rinką tiekia degalus ir energiją, būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų, stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimų nustatymo“ pakeitimo".

 34. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. D1-56 „Dėl Jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".