Informacijos mainų centras

 

Informacija Orlaivių naudotojams

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitos

 

ŠESD stebėsenos planai

 
 

Lietuvoje taikomos kuro grynosios šiluminės vertės ir išmetamų teršalų faktoriai

Kuro grynosios šiluminės vertės ir išmetamų teršalų faktoriai atitinka pateiktus 2019 m. Nacionalinėje ŠESD apskaitos ataskaitoje.

EUROPOS KOMISIJAI PATEIKTA DEGALŲ IR ENERGIJOS BŪVIO CIKLO METU IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIO ENERGIJOS VIENETUI ATASKAITA

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. D1-203, tiekėjai, tiekiantys rinkai degalus ar energiją, kasmet iki kiekvienų kalendorinių metų balandžio 30 d., pradedant nuo 2019 m., teikia Aplinkos apsaugos agentūrai vertintojų patvirtintas praėjusių kalendorinių metų kuro ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio energijos vienetui ataskaitas. Aplinkos apsaugos agentūra apibendrinusi gautus duomenis 2019 m. gruodžio 18 d. juos pateikė Europos Komisijai.

 

Degalų ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų energijos vienetui ataskaita